Students Corner

General Merit List (MA. I, 2014-15)

Rank Name of the Students Name of the College Total
1 Shaikh Vasim Aslam SCS 469
2 Potadar Nilam Rajaram R.C.K. 464
3 Patil Rajesh Shahaji NEW K 453
4 Sasawade Anuradha Mohan SCS 446
5 Ghunte Swapnil Rajendra NEW K 421
6 Dev Bhagyashri Shrikant SCS 418
7 Sant Priyanka Surendra NEW K 417
8 Ghatage Prasika Dadasaheb R.C.K. 416
9 Powar Ashwini Parashuram NEW K 415
10 Bhokare Kedar Dattatrya SCS 412
11 Salunkhe Sagar Satyavan SCS 411
12 Pathade Madhuri Ashok GKG J 409
13 Chavan Aniket Ravindra Ghali 402
14 Magdun Dipshri Prakash GKG J 399
15 Kamble Jyoti Prakash R.C.K. 391
16 Dhane Mohini Subhash SCS 384
17 Waghmode Puja Grakhanath GKG J 379
18 Patil Reshma Prakash GKG J 371
19 Kokare Dnyaneshwar Bhivara R.C.K. 349
20 Shindage Priti Shivaray R.C.K. 338
21 Kumbhar Anup Dattatraya NEW K 335
22 Kamble Kishor Tanaji BMK 334
23 Gurav Ashwini Shivaji BMK 331
24 Sutar Sagar Tukaram MMK 320
25 Sawant Lakhan Kurishnat R.C.K. 276