Students Corner

Sr.No Student Name Percentage
1 Bugade Sneha Sanjay 87.83%
2 Chavan Pratima Kumar 67.83%
3 Doiphode Dhanshri Bharat 74.50%
4 Ghatage Kavita Kiran 91.83%
5 Jadhav Bindiya Rajendra 83.16%
6 Kamble Komal Rajaram 69.83%
7 Kamble Pooja Sanjay 74.50%
8 Kamble Pritam Ajit 79.33%
9 Kamble Swati Dayanand 82.16%
10 Khot Shubhangi Bajirao 74.16%
11 Magdum Madhuri Balaso 83.00%
12 Mahamuni Veena Sunil 83.33%
13 Otari Shivani Ashok 79.66%
14 Patil Priya Ajay 87.66%
15 Patil Asavari Arun 89.16%
16 Patil Reshma Pandit 78.83%
17 Patil Sonali Vijay 83.16%
18 Shelke Sharvari Kishor 79.50%
19 Shinde Pratima Damodar 73.66%
20 Shinde Sayi Suhas 76.33%
21 Sorate Kiran Ananda 76.33%
22 Suryavanshi Supriya Rangrao 87.50%
23 Sutar Shital Shamrao 93.16%
24 Swami Pooja Sandesh 82.33%
25 Swami Sneha Narendra 81.83%