Highlights

The Department of Marathi is proud of having shaped literary giants
in their formative period like :
 1. Yashvantrao Chavan
 2. G.V.Alias Vinda Karandikar (Dnyanpeeth Awardeee)
 3. Sakha Kalal
 4. N.C. Kelkar
 5. Indira Sant
 6. Baba Kadam
 7. Ramesh Mantri
 8. Pandit Awalikar
 9. Dr. Vasant Joshi
 10. Dr. Vijaya Rajadhyaksha
 11. Ranjit Desai
 12. Mrs. Madhavi Desai